Taisyklės

Patvirtinta visuotiniu medžiotojų Būrelio

narių susirinkimo sprendimu

2018 m. gegužės mėn. 26 d.

LENTVARIO MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS TRAKŲ SKYRIUS

LENTVARIO MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

 1. BENDROJI DALIS
 1. Lentvario medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Lentvario medžiotojų būrelis (toliau – Būrelis) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklėmis, Būrelio įstatais ir šiomis Vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais.
 2. Būrelio vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja medžioklių organizavimo procedūras Būrelio nuomojamuose medžioklės plotuose, nustato vidaus tvarką bei privalomas etikos ir moralės normas medžiotojų tarpusavio santykiuose.
 3. Taisyklių privalo laikytis Būrelio nariai ir medžioklėse dalyvaujantys medžiotojai – svečiai.
 4. Taisyklės papildomos arba keičiamos Būrelio valdybos siūlymu ir visuotinio Būrelio narių susirinkimo pritarimu.
 5. Būrelio nariai su Taisyklėmis ir jų pakeitimais bei kita informacija susipažįsta savarankiškai, Taisyklės skelbiamos Būrelio internetiniame puslapyje.
 6. Būrelio narys pakvietęs medžiotoją – svečią, privalo jį supažindinti su šiomis Taisyklėmis.
 7. Šių Taisyklių ir jų pakeitimų nežinojimas neatleidžia Būrelio narių ir jų kviestų svečių nuo atsakomybės už jų nesilaikymą.
 8. Maksimalus Būrelio medžiotojų skaičius (Būrelio narių) siūlomas valdybos, ir nustatomas visuotinio Būrelio susirinkimo pritarimu. Maksimalus Būrelio medžiotojų skaičius yra 45 medžiotojai.
 1. MOKESČIŲ MOKĖJIMAS IR PINIGINĖS LĖŠOS
 1. Būrelio nario stojamojo ir metinio mokesčių dydžius, mokesčius už sumedžiotus gyvūnus bei kitus mokesčius nustato šios Taisyklės, kurias gali keisti tik Būrelio narių visuotinis susirinkimas, Būrelio valdybos siūlymu.
 2. Nustatytas stojamasis į Būrelį mokestis yra 1000 Eurų, metinis Būrelio nario mokestis –100 Eurų.
 3. Būrelio nariai metinį Būrelio nario mokestį privalo sumokėti iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
 4. Rekomenduotina kiekvienam dirbančiam Būrelio nariui 2% deklaruotų mokesčių pervesti į Būrelio sąskaitą.

13.Būrelio garbės medžiotojai ir Būrelio nariai sulaukę 70 m. amžiaus gali būti atleidžiami nuo viso arba dalies metinio nario mokesčio.

 1. Būrelio medžiotojų vaikai (sūnūs ir dukros) kartu su tėvu, du kartus per mėnesį gali dalyvauti visuose Būrelio medžioklėse svečio teisėmis, tačiau svečio mokesčio nemoka.
 2. Būrelio medžioklės svečio dalyvio mokestis tykojant ar varyminėse medžioklėse – 15 Eurų.
 3. Paukščių, plėšrūnų ir bebrų medžioklėse dalyvaujantys svečiai svečio mokesčio nemoka, šioms medžioklėms išduodamas atskiras medžioklės lapas, kuriame įrašoma leidžiami medžioti gyvūnai.
 4. Mokesčius surenka Būrelio finansininkas, jam nedalyvaujant – medžioklės vadovas ir per 30 kalendorinių dienų perduoda Būrelio finansininkui.
 5. Visi surinkti Būrelio mokesčiai ir kitos gautos piniginės lėšos įnešamos į Būrelio banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.
 6. Pinigai Būrelio reikmėms apmokėti paimami iš banko sąskaitos, patvirtinus ir užprotokolavus tai valdybos posėdyje.

III. BIOTECHNINĖS PRIEMONĖS

 1. Stacionarūs medžioklės įrenginiai – nekilnojami medžioklės bokšteliai, įvairios slėptuvės, priedangos ir kiti stacionarūs įrenginiai.
 2. Laikini medžioklės įrenginiai – kilnojamos kopėčios su atramomis arba atremiamos į medžius, laikinos priedangos ir slėptuvės, kurios naudojamos medžioklei prie pasėlių, pievų ir vandens telkinių, kai imamasi priemonių apsaugoti pasėlius, pievas ar vandens telkinius nuo žvėrių daromos žalos tam tikru metų laiku.
 3. Stacionarūs medžioklės įrenginiai, šėryklos ir laižyklos gali būti įrengiami naudojant Būrelio, Būrelio nario ar kitas lėšas.
 4. Stacionarūs medžioklės įrenginiai įrengiami atsižvelgiant į Būrelio poreikius, suderinus jų statymo vietą su Būrelio valdyba, bei gavus žemės savininko ar valdytojo leidimą. Įrenginio derinimas fiksuojamas Būrelio valdybos posėdžio protokole, o įrenginio vieta pažymima Būrelio medžioklės plotų plane – Medžioklėklėtvarkos projekto plane.
 5. Medžioklės įrenginiai gali būti statomi ne arčiau kaip 100 metrų nuo stacionarių žvėrių šėryklų. Laikini medžioklės įrenginiai gali būti statomi ne arčiau kaip 100 metrų nuo kitų medžioklės įrenginių. Jie privalo būti statomi taip, kad būtų užtikrinti saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimai, gerbiamos žemės savininkų teisės ir interesai, Būrelio medžiotojų teisėti interesai bei laikomasi pagarbos ir etikos normų kitų medžiotojų atžvilgiu.
 6. Medžioklės įrenginiais (bokšteliais) gali naudotis visi Būrelio nariai, suderinę tai su bokštelio savininku.
 7. Stacionarus medžioklės įrenginys turi būti tvirtai suręstas, saugus, estetiškas bei patogus naudoti. Už jo techninę būklę, estetinį vaizdą atsako jo savininkas.
 8. Leidimą medžioti iš stacionaraus medžioklės įrenginio suteikia Būrelio valdyba, grupės vadovas atlieka kasmetinę pavasarinės medžioklės įrenginio apžiūrą, įvertinus jų techninę būklę bei estetinį vaizdą. Būrelio valdyba apžiūros rezultatus fiksuoja protokole. Apžiūros atliekamos prieš kasmetinį visuotinį Būrelio narių susirinkimą.
 9. Stacionarių šėryklų skaičių bei jų įrengimo vietas tvirtina visuotinis Būrelio narių susirinkimas. Būrelio prižiūrimos žvėrių šėryklos:

Nr.1 …………………………kaime, ……………………..miškas, kvartalas Nr. ….., sklypas Nr. …..,

Nr.2 …………………………kaime, ……………………..miškas, kvartalas Nr. ….., sklypas Nr. …..,

Nr.3 …………………………kaime, ……………………..miškas, kvartalas Nr. ….., sklypas Nr. ……

 1. Stacionarios šėryklos ir laižyklos įrengiamos suderinus jų vietą su žemės savininku ar valdytoju.
 2. Stacionariose šėryklose ir laižyklose žvėrių šėrimui pašarai įsigyjami naudojant Būrelio ir/ar rėmėjų lėšas.
 3. Stacionariose Būrelio šėryklose bei arčiau nei 100 metrų atstumu nuo jų, draudžiama statyti medžioklės įrenginius, gaudyti spąstais ir medžioti tykojant, sėlinant ar medžioti varyminiu būdu – su šunimis.
 4. Terminuotos išimtys, Būrelio valdybos sprendimu, gali būti padarytos prireikus medžioti bebrus draudžiamose teritorijose. Tokioms medžioklėms Būrelio valdyba nustato atskirą tvarką.
 1. MEDŽIOKLIŲ ORGANIZAVIMAS
 1. Kolektyvinė medžioklė (varyminė) šiose Taisyklėse suprantama, kaip vienas iš Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytas medžioklės būdas, t. y. varant, grandine, katilu, su vėliavėlėmis.
 2. Kanopinių žvėrių medžioklės tykojant gali vykti kiekvieną savaitės dieną, pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse (toliau – Medžioklės taisyklėse) numatytus terminus, jeigu Būrelio valdyba nenustato trumpesnių terminų.
 3. Medžioti individualiai ir tam tikslui gauti iš Būrelio vadovo medžioklės lapus turi teisę kiekvienas Būrelio narys, turintis ne mažesnį kaip 3- jų metų medžiotojo stažą bei esantis Būrelio nariu ne mažiau kaip 3 metus. Apie planuojamą medžioklę privaloma informuoti Būrelio vadovą ir medžiotojų grupės, kurios plotų vienete planuojama medžioklė, vadovą.
 4. Medžioti vienam medžiotojui leidžiama paukščių, plėšrūnų ir bebrų medžioklėse. Tokioms medžioklėms išduodamas atskiras medžioklės lapas bei įrašoma leidžiami medžioti gyvūnai.
 5. Medžioklėse gali dalyvauti:

37.1. būrelio nariai, sumokėję metinį nario mokestį, turintys galiojantį medžiotojo bilietą, neturintys nuobaudų arba jas atlikę ir atitinkantys Medžioklės taisyklėse numatytus reikalavimus;

37.2. būrelio nario sūnūs ir/ar dukros;

37.3. svečiai, sumokėję medžioklės svečio mokestį;

37.4. svečiai, norintys dalyvauti varyminėje medžioklėje, patys arba juos kviečiantis Būrelio narys, suderina tai su Būrelio vadovu ar paskirtu medžioklės vadovu ne vėliau kaip prieš 24 val. iki medžioklės. Svečias, kaip ir visi Būrelio nariai, dalyvauja medžioklėje, t. y. eina į varymus, stovi nurodytoje vietoje laukdamas varovų atvaromų žvėrių, dalyvauja dalijantis skerdieną ir t. t.. Medžioklėse su varovais Būrelio nariai, dėl sveikatos būklės negalintys varyti žvėrių, atleidžiami nuo varymo. Medžioklės vadovas jiems paskiria netolimas stovėjimo linijose vietas savo nuožiūra.

 1. Lapių ir mangutų medžioklės gali vykti kiekvieną dieną, bebrų ir paukščių – pagal Medžioklės taisyklėse numatytus terminus.
 1. Kiškių medžioklės laukuose organizuojamos pagal Medžioklės taisyklėse numatytus terminus bei Būrelio medžioklės grafiką.
 2. Medžioklės vietas nustato, parengia medžioklės grafikus bei medžioklių vadovus tvirtina Būrelio valdyba.
 3. Medžioklės lapus išduoda Būrelio vadovas jo nesant, vienas iš valdybos narių, kuriam laikinai deleguojama ši funkcija užregistruodamas išdavimo faktą atitinkamame žurnale.
 4. Nauji medžioklės lapai išduodami grąžinus tvarkingai užpildytus senuosius. Grupėms išduodami 2-3 medžioklės lapai, saugojant pasėlius išduodamų medžioklės lapų kiekis gal keistis.
 1. Medžiojant tykojant ar sėlinant, privaloma informuoti Būrelio vadovą ir medžiotojų grupės, kurios plotų vienete planuojama medžioklė, vadovą (vykdant medžioklės registraciją) apie medžioklės pradžią, vietą, medžioklės dalyvius ir svečius telefonu, o jiems neatsiliepiant – informacija perduoti SMS žinute.
 1. Po medžioklės tykojant arba sėlinant, sekančią dieną privaloma informuoti Būrelio vadovą apie medžioklės rezultatus. Rezultatai registruojami Medžioklių registravimo žurnale.
 2. Esant atšiauriai žiemai, pernelyg sumažėjusio žvėrių kiekio ar kitų svarbių priežasčių, Būrelio valdyba turi teisę apriboti arba sustabdyti atitinkamų rūšių gyvūnų medžioklę.
 3. Medžioti su šunimis galima turint medžioklinio šuns kilmės dokumentus, medžioklėse su varovais – grandine, paukščių, plėšrūnų, bebrų medžioklėse, gaudant spąstais ar su vėliavėlėmis.
 4. Medžioklėse su varovais, kai šuo sulaiko žvėrį, jį gali medžioti kiekvienas arčiausiai esantis medžiotojas, būtinai prieš tai įsitikinęs, ar kiti medžiotojai, varovai bei šunys yra saugūs.
 5. Draudžiama pasisavinti žvėrį ar paukšį, iššovus ,,gailestingumo šūvį’’ (norint nutraukti mirtinai sužeisto gyvūno kančias).
 6. Esant neaiškumams dėl laimikio autoriaus, laikomasi principų:

49.1. stambus žvėris laikomas sumedžiotas to medžiotojo, kuris pirmas jį mirtinai sužeidė;

49.2. smulkus žvėris priklauso tam, kurio šūvis buvo paskutinis;

49.3. jei smulkus žvėris sumedžiotas po kelių šūvių iš eilės – lemia to medžiotojo šūvis, kuris jį sustabdė;

49.4. po kelių vienu metu iššautų šūvių – lemia iš arčiau iššautas šūvis, o jei atstumai vienodi, į kairę žvėrelio pusę iššautas šūvis;

49.5. jei nušautas stambus žvėris kulka arba grankulkėmis po kelių šūvių iš eilės – lemia pirmasis žvėrį sustabdęs arba mirtinas šūvis;

49.6. jei nušautas stambus žvėris kulka arba grankulkėmis po kelių mirtinų, vienu metu iššautų šūvių – lemia iš arčiau iššautas šūvis, o jei atstumai vienodi – į kairę žvėries pusę iššautas šūvis;

49.7. jei negalima nustatyti, kurio medžiotojo šūvį pripažinti lemiamu, laimikis pripažįstamas abiem šauliams, o trofėjaus savininką lemia burtai.

 1. Medžioklės vadovas sprendžia medžioklėje iškilusius ginčus, vadovaudamasis Medžioklės taisyklėmis, šiomis Taisyklėmis bei visuotinai pripažįstamomis medžioklės tradicijomis ir etika.
 2. Medžiotojas, sumedžiojęs žvėrį, privalo elgtis pagarbiai: padėti ant kritusio gyvūno medžio šakelę, nespardyti jo, nesityčioti, transportuoti pagarbiai ir estetiškai. Taip pat turi pasirūpinti skerdienos dorojimu ir tvarkymu pagal veterinarinės sanitarijos reikalavimus.
 3. Nustačius, kad šerno skerdiena užkrėsta trichinelėmis, medžioklės vadovas nedelsiant informuoja medžioklėje dalyvavusius medžiotojus ir organizuoja šios skerdienos sunaikinimą pagal veterinarijos sanitarines taisykles.
 4. Varyminių medžioklių metu sumedžioti žvėrys lygiomis dalimis dalinami visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams, medžiotojui sumedžiojusiam kanopinį žvėrį, atitenka galva, kojos, kailis, ragai bei vidaus organai, taip pat vienoda su kitais medžiotojais dalis skerdienos.
 5. Medžioklių varant metu, po kiekvieno varymo, medžioklės dalyviai praneša medžioklės vadovui kiek ir kokių tikslių šūvių iššovė bei koks rezultatas buvo pasiektas. Taip pat informuoja apie pastebėtus pažeidimus ar pašalinius asmenis (ne medžiotojus) esančius medžioklės vietovėje.
 6. Medžioklės pabaigoje gali būti renkamas medžioklės karalius. Jis sodinamas į stilizuotą sostą, prieš jį ir išrikiuotus medžiotojus suguldomi sumedžioti gyvūnai. Gyvūnai papuošiami eglių šakelėmis, gali būti kuriamas laužas ir jie atitinkamai pagerbiami. Pasveikinamas medžioklės karalius bei pasižymėję medžiotojai bei varovai. Pagerbiami ir jaunieji medžiotojai sumedžioję pirmuosius laimikius.
 7. Vieną kartą per metus, pagal poreikį, Būrelis gali rengti padėkos medžioklę Būrelio draugams ir rėmėjams. Dalyviai pakviesti į padėkos medžioklę yra atleidžiami nuo svečio mokesčio, medžioklės pabaigoje gali būti organizuotas vaišių stalas, padėkojama Būrelio draugams ir rėmėjams, įteikiami atminimo suvenyrai.
 8. Padėkos medžioklės organizavimo išlaidos dengiamos iš Būrelio lėšų.
 1. ELGESIO IR ETIKOS NORMOS
 1. Elgesio ir etikos normos nustato būrelio narių elgesio standartus medžiotojų būrelio veikloje, tarpusavio bendravimo santykius bei santykius medžioklės metu.
 2. Tikslas – puoselėti pagarbius tarpusavio santykius, pagarbų elgesį, geranorišką aplinką medžioklės pomėgiui tenkinti, pagarbą gamtai, medžiojamiems ir kitiems gyvūnams, skatinti racionalų išteklių naudojimą. Medžiotojas visada privalo saugoti medžiotojo garbę bei orumą, nediskredituoti gero medžiotojo vardo.
 3. Būrelio narys vadovaujasi nuostata, jog etiškas elgesys pagerina medžioklės kokybę, domisi laukine gamta, gamtosauginėmis problemomis, tausoja gamtos išteklius, vertina, gerbia ir globoja laukinius gyvūnus bei jų gyvenamąją aplinką, padeda gyvūnams „baltojo bado“ metu, skatina kolegas medžiotojus būti etiškais medžioklėje ir gamtoje, neteršia gamtos. Visada stengiasi palikti ją švaresnę nei buvo radęs.
 4. Medžioklėje vadovaujasi kultūringos ir taisyklingos medžioklės nuostatomis, šauna tuomet, kai yra įsitikinęs greitu ir humanišku gyvūno sumedžiojimu. Niekada nemedžioja žudymo aistros apakintas. Be reikalo neatima gyvybės nei paukščiui, nei žvėriui, atsisako nuo nesaugaus ir tolimo šūvio tam, kad išvengtų medžiojamojo gyvūno sužeidimo ar kitų nepageidautinų pasekmių.
 5. Medžioja gyvūną tik tuomet, kai šis neturi galimybės pabėgti, pasislėpti, visuomet ieško sužeisto gyvūno, visuomet pagerbia sumedžiotą gyvūną, medžioklės sėkmę vertina ne pagal sumedžiotą laimikį, o pagal patirtus įspūdžius, nuolat gilina savo žinias apie medžioklę, fauną, trofėjus, ginklus, amuniciją.
 6. Vykdo Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo, Medžioklės taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimus, netoleruoja gamtosaugos taisyklių pažeidimų. Būrelio narys vadovaujasi nuostata – medžiotojas negali nutylėti jam žinomo Medžioklės taisyklių pažeidimo fakto. Apie kiekvieną pažeidimą nedelsiant praneša medžioklės vadovui, Būrelio vadovui.
 7. Į medžioklę vyksta geros fizinės ir psichinės būklės, tvarkingai apsirengęs, nemedžioja neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotikų ar kitų svaigiųjų medžiagų, siekia, kad medžiotojų kolektyve vyrautų savitarpio pagarbos, pasitikėjimo pagarbos vienas kitam bei gamtai, dvasia. Gerbia vyresnio amžiaus, ilgamečius medžiotojus, sudaro jiems palankesnes sąlygas medžioti, jeigu tai nekenkia jų sveikatai bei neprieštarauja Medžioklės taisyklių reikalavimams;
 8. Vengia tarpusavio santykiuose asmens žeminimo, įžeidinėjimo, apkalbų, ignoravimo apraiškų. Kolegos netinkamą elgesį kritikuoja pagrįstai, draugiškai, korektiškai, šmaikščiai. Jeigu Būrelio narys mano, jog kitas narys pažeidė ar gali pažeisti Taisyklėse įtvirtintas etikos normas, jis turi mandagiai į tai atkreipti jo dėmesį;
 9. Savo veiksmais ar poelgiais nediskredituoja kultūringo, etiško medžiotojo vardo. Supranta, kad net ir vienas nusižengimas padaro didelę žalą etiško medžiotojo reputacijai. Etiško medžiotojo reputacija apima ir nepriekaištingos reputacijos asmens kriterijus, nustatytus LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.
 10. Tarpusavio santykiai tarp Būrelio narių grindžiami draugiškumo. sąžiningumo, pagarbos vieni kitiems, tolerancijos ir savitarpio supratimo principais, neatsižvelgiant į Būrelio narių visuomeninę, socialinę ar turtinę padėtį.
 11. Kiekvienas Būrelio narys puoselėja medžioklės tradicijas ir etiką, palaiko šventišką medžioklės nuotaiką ir draugiškus, mandagius ir pagarbius tarpusavio santykius. Visada pagerbia medžioklėje pasižymėjusius kolegas.
 12. Jeigu Būrelio narys medžioklės metu (prieš arba po) įžeidžia kitą Būrelio narį ar svečią žodžiu ar veiksmu, jis yra įspėjamas medžioklės vadovo ar Būrelio ir tai dienai iš medžioklės gali būti pašalinamas. Pranešimą raštu, nurodant pažeidimo aplinkybes, medžioklės vadovas privalo pateikti Būrelio vadovui ne vėliau kaip 3 dienos po pažeidimo.
 13. Neetiškas Būrelio nario elgesys svarstomas artimiausiame Būrelio valdybos posėdyje, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo informacijos apie galimą pažeidimą gavimo. Būrelio valdyba priima sprendimą, kaip toliau elgtis su etikos pažeidėju (įspėti, pareikšti pastabą, siūlyti pašalinti iš Būrelio narių ar pan.) ir pateikia ją Būrelio visuotiniam narių susirinkimui. Kol nėra priimtas galutinis sprendimas dėl poveikio priemonių, pažeidusio etiką Būrelio nario veikla Būrelyje ir dalyvavimas medžioklėse sustabdomi.
 14. Kolektyvinės medžioklės metu, medžioklės vadovui grubiai pažeidus Medžioklės taisykles ar šias Taisykles, Būrelio vadovas privalo pakeisti medžioklės vadovą, taip pat gali nutraukti medžioklę.
 1. BŪRELIO NARIŲ SANTYKIAI SU BŪRELIO VADOVU, MEDŽIOKLĖS VADOVAIS BEI KITAIS BŪRELIO NARIAIS, NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS
 1. Būrelio narių, Būrelio vadovo bei medžioklės vadovų santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu ir abipuse pagarba.
 2. Jeigu Būrelio valdybos narys raštu kreipiasi į medžiotoją su klausimu, ar prašo paaiškinti aplinkybes, kurios susijusios su Būrelio veikla, medžiotojas privalo pateikti paaiškinimą per rašte nurodytą terminą raštu, o jeigu Būrelio valdybos atstovas sutinka – žodžiu.
 3. Medžiotojas, išrinktas į Būrelio valdybos organus, privalo dalyvauti jų veikloje. Apie nedalyvavimą atitinkamame renginyje, jis privalo pranešti Būrelio vadovui iš anksto.
 4. Kiekvienas būrelio medžiotojas turi teisę susipažinti su visais Būrelio visuotinio susirinkimo, valdybos, komisijų nutarimais ir kitą medžiagą. Jeigu informacija neteikiama, turi būti nurodyti atsisakymo pateikti informaciją motyvai.
 5. Būrelio administracinio darbo palengvinimui ir kitiems darbams atlikti (talkoms, padėkos medžioklėms, šventėms organizuoti bei kt., visuotinis Būrelio narių susirinkimas, sudaro 5 Būrelio medžiotojų grupes, paskirstant tarp jų Būreliui priklausančius medžioklės plotus.
 6. Kiekvienas medžiotojas turi teisę pasirinkti grupę, kurios veikloje dalyvaus, tačiau Būrelio valdyba turi teisę keisti grupių sudėtį, atsižvelgdama į Būrelio poreikius.
 7. Kiekvienos grupės medžiotojai išsirenka grupės vadovą. Grupės vadovo kandidatūra tvirtinama Būrelio valdybos posėdžio protokolu. Grupių vadovai atstovauja grupių interesus ir tampa Būrelio valdybos nariais.
 8. Kandidatų į Būrelio narius prašymai, kartu su rekomendacijomis, registruojami Būrelio valdybos posėdžio protokole. Teikiant narių – kandidatų kandidatūras visuotiniam Būrelio susirinkimui, vadovaujamasi principu „kas pirmiau parašė, tas pirmiau teikiamas“. Būrelio medžiotojų vaikai į Būrelio narius priimami be eilės kitų kandidatų atžvilgiu.
 9. Jei visuotinis Būrelio narių susirinkimas priima sprendimą priimti naują narį – kandidatą, jis iki einamųjų metų gruodžio 31d privalo sumokėti stojamąjį bei metinį mokesčius ir pateikti įmokas įrodantį dokumentą Būrelio valdybai.

VII. SANTYKIAI SU MEDŽIOKLĖS VIENETO ŽEMĖS IR MIŠKO SAVININKAIS

 1. Būrelio narys bendradarbiauja su medžioklės vieneto žemių, miškų ar vandens telkinių savininkais, gerbia jų nuosavybę. Būdamas savininkų teritorijoje, savo veiksmus derina su jais. Būrelio narys, jei to reikia, iš anksto gauna savininkų leidimus vykdyti medžioklę jų žemėje, miške ar vandens telkinyje.

VIII. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

 1. Medžiotojui už ilgametę altruistinę (nesavanaudišką) veiklą, garbingą elgesį, nuobaudų neturėjimą, reikšmingus darbus Būrelio labui, puoselėjant medžioklės kultūrą ir tradicijas, Būrelio valdybos siūlymu bei Būrelio visuotinio susirinkimo sprendimu, gali būti suteiktas Būrelio garbės medžiotojo vardas.
 2. Už Būrelio įstatų ir šių Taisyklių nuostatų pažeidimą ar nevykdymą Būrelio valdyba privalo taikyti Būrelio įstatuose numatytas poveikio priemones ir šias nuobaudas:

83.1. pažeidus Medžioklės įstatymą, Medžioklės taisykles, šias Taisykles ar Būrelio įstatus ar sulaužius duotą priesaiką, nesumokėjus nario mokesčio per tris mėnesius nuo Įstatuose nustatytos datos, Būrelio valdyba gali nariui sustabdyti teisę medžioti nuomojamuose plotuose iki vienerių kalendorinių metų, skaičiuojant nuo nuobaudos skyrimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki kito Būrelio visuotinio narių susirinkimo. Būrelio valdyba gali skirti nusižengusiam medžiotojui papildomai atlikti tam tikrus darbus Būrelio naudai arba siūlyti pašalinti iš Būrelio. Galutinį sprendimą priima Būrelio visuotinis narių susirinkimas.

83.2. Medžioklėse varant ar kitose medžioklėse, kai medžioja daugiau kaip vienas medžiotojas, vienam ar keletui medžiotojų pasisavinant laimikį ar jį nuslėpus nuo kitų medžioklės dalyvių ir šiam faktui paaiškėjus, toks nusižengimas laikomas grubiu pažeidimu bei veikla, kenkiančia Būreliui ir baudžiama nusižengusio asmens ar asmenų šalinimu iš Būrelio.

83.3. Išstoję iš Būrelio nariai ir vėl stojantys į Būrelį, moka stojamąjį ir metinį Būrelio nario mokesčius. Jų priėmimui taikomos tos pačios procedūros, kaip ir naujai priimamiems Būrelio nariams.

 1. ATRIBUTIKA IR PRIESAIKA

Medžioklės metu ant galvos apdangalo rekomenduojama dėvėti signalinę juostą bei turėti emblemą su Būrelio simbolika ant medžioklės drabužių.

 1. Kolektyvinių medžioklių metu medžioklės vadovas bei varovų vadovas dėvi specialius skiriamuosius raiščius ant rankovių. Medžiotojai dėvi šviesą atspindinčias liemenes ar atšvaitus.
 2. Norintys įsigyti papildomos Būrelio atributikos, medžiotojai už ją apmoka savo lėšomis.
 3. Visi Būrelio nariai medžiotojai privalo prisiekti. Priesaikos tekstas (pridedama) gali būti perskaitomas visuotinio Būrelio narių susirinkimo metu, Būrelio valdybos narių susirinkimo metu, artimiausios medžioklės varant metu, padėkos medžioklės metu ir patvirtinamas prisiekusiojo Būrelio nario parašu. Po priesaikos naujam Būrelio nariui įteikiami Būrelio skiriamieji ženklai. Priesaikos teksto originalas saugomas kartu su kitais Būrelio dokumentais.

 

Patvirtinta visuotiniu medžiotojų Būrelio

narių susirinkimo sprendimu

2018 m. gegužės mėn. 26 d.

 

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos

Trakų skyriaus

Lentvario medžiotojų būrelio vadovas           ________________________                                      _________

                                                                                                                                     (vardas pavardė)                                                                                             (parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I E S A I K A

 

______________________

Vieta

 

______________________

Data

 

Deivės Medeinos ir medžiotojų globėjo Šventojo Huberto akivaizdoje:

Prisiekiu, medžiotojo garbės vardu, kad visuomet ir visomis savo išgalėmis rūpinsiuosi savo asmens ir Būrelio garbe.

Prisiekiu, kad:

– medžiodamas nepažeisiu medžioklę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

– nesigviešiu kaimyno laimikio ir visuomet teiksiu pirmenybę medžioklės bičiuliams;

– stengsiuosi išmokti šaudyti taip, kad pirmasis mano šūvis būtų mirtinas.

                      Prisiekiu, kad visuomet medžioklėje ir per medžiotojų šventes kalbėsiu kultūringai (tik  medžioklės terminais) ir vilkėsiu tvarkingais medžioklei skirtais drabužiais.

                      Prisiekiu, niekada savo ginklo nepakelti be reikalo.

                      Prisiekiu, elgtis su juo taip, kad nekelčiau pavojaus medžioklėje dalyvaujantiems žmonėms, šunims, aplinkai.

                      Prisiekiu, gyviems ir sumedžiotiems gyvūnams visuomet rodyti tinkamą pagarbą.

                      Prisiekiu:

– sąžiningai vykdyti Būrelio įstatus, taisykles ir savo vadovų nurodymus;

– niekada su gamtos priešais nesitarti, o apie pastebėtus pažeidimus pranešti savo vadovams;

– saugoti Būrelio turtą ir visur elgtis kaip doram medžiotojui elgtis pridera.

Te padeda man Dievas.

arba

Te padeda man deivė Medeina ir Šventasis Hubertas.

 

 

Lentvario medžiotojų Būrelio medžiotojas                    ____________                          ______________________

(parašas)                                                              (vardas, pavardė)

 

Comments are closed.