Įstatai

LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS

TRAKŲ SKYRIAUS

LENTVARIO MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO

ĮSTATAI

  

2018 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Lentvaris

           

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Lentvario medžiotojų būrelis, fizinių asmenų savanoriškas susivienijimas (toliau – Būrelis) yra ne politinė, ne pelno siekianti visuomeninė medžiotojų organizacija su ribota civiline atsakomybe, teisinė forma – visuomeninė organizacija, kodas 193137923, buveinės adresas: Laisvės g. 10, Lentvario m., Lentvario sen., Trakų r. sav., LT-25113.
2. Būrelis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, simboliką, finansinį savarankiškumą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje bei užsienyje registruotuose bankuose.
3. Būrelis savo veikoje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civilinių kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais įstatais.

II. ŠIUOSE ĮSTATUOSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

4. Būrelio narys (medžiotojas) ‒ fizinis asmuo, turintis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka išduotą ir galiojantį Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietą.

5. Būrelio vadovas ‒ visuotiniu Būrelio narių susirinkime išrinktas Būrelio narys, vykdyti Būrelio vadovo pareigas.

6. Būrelio Valdybos pirmininkas ‒ Būrelio vadovas yra ir Būrelio valdybos pirmininkas. Laikinai nesant Būrelio vadovo, jo pareigas vykdo vienas iš Būrelio valdybos narių.

7. Būrelio valdyba ‒ Būrelio vadovo siūlymu ir visuotinu Būrelio narių susirinkimo nutarimu, suformuotas Būrelio valdymo organas.

8. Būrelio garbės pirmininkas ‒ visuotinu Būrelio narių susirinkimo nutarimu išrinktas nepriekaištingos reputacijos, turintis ilgametę žvėrių selekcijos, medžioklės organizavimo, tradicijų puoselėjimo patirtį turintis Būrelio narys. Būrelio garbės pirmininkas gali atstovauti Būrelį reprezentaciniuose renginiuose, turėti patariamojo balso teisę sprendžiant Būrelio organizacinės veiklos klausimus.
9. Būrelio Revizijos ir kontrolės komisija ‒ Būrelio vadovo siūlymu ir Būrelio visuotino narių susirinkimo nutarimu suformuotas kontrolės organas, Būrelio ūkinei ‒ finansinei veiklai vykdyti bei kontroliuoti.
10. Būrelio Revizijos ir kontrolės komisijos pirmininkas ‒ Būrelio vadovo siūlymu ir Būrelio visuotino susirinkimo nutarimu paskirtas, Būrelio Revizijos ir kontrolės komisijos narys, organizuotis komisijos veiklą.

11. Būrelio Finansininkas ‒ Būrelio vadovo siūlymu ir Būrelio valdybos nutarimu paskirtas Būrelio narys atsakingas už nario mokesčio ir kitų tikslinių įmokų surinkimą iš būrelio narių. Atlieka Būrelio finansines atsiskaitymų operacijas, veda finansinių lėšų apskaitą teisės aktu nustatytą tvarką. Už Būrelio finansinę veiklą, tikslinį lėšų panaudojimą atskaitingas Būrelio valdybai.

12. Būrelio narių grupė ‒ Būrelio vadovo siūlymu Būrelio narių grupė, kurios tikslas pagal turimą kartografinę medžiagą prižiūrėti ir organizuoti veiklą Būrelio medžioklės plotų priskirtoje teritorijoje.

13. Būrelio grupės vyresnysis (vadovas) ‒ grupės siūlymu ir Būrelio vadovo teikimu paskirtas, Būrelio grupės narys, prižiūrėti, koordinuoti ir kontroliuoti grupės veiklą. Atskaitingas būrelio valdybai.

14. Būrelio narys – kandidatas – Būrelio narys atitinkantis šių įstatų 35 punkto reikalavimus ir sąlygas, išskyrus reikalavimą būti praėjusiam 3 metų bandomąjį laikotarpį. Būrelio narys – kandidatas, neturi sprendžiamojo balso teisės.

III. BŪRELIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

14. Būrelio tikslai ‒ tausoti gamtą bei gausinti laukinių žvėrių ir paukščių išteklius, organizuoti medžiokles laikantis įstatymų, aplinkos apsaugos, maisto ir veterinarijos bei saugios medžioklės reikalavimų, puoselėti medžioklės kultūrą ir tradicijas, kelti medžiotojų kvalifikaciją.

15. Būrelio uždaviniai ‒ Išnuomotuose arba panaudos sutartimis gautuose medžioklės plotuose atlikti medžiojamosios faunos apskaitą, dalyvauti įgyvendinant privalomas biotechnines priemones, mažinti medžiojamųjų gyvūnų daromą žalą žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių savininkams, medžioklės plotų teritorijoje, dalyvauti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos organizuojamose renginiuose bei medžioklės trofėjų parodose.

IV. BŪRELIO VEIKLA

16. Būrelio veikla yra neterminuota ir vykdoma išsinuomotuose bei gautos panaudos pagrindais medžioklės plotuose, pagal nuomos panaudos sutartyse numatytas sąlygas.
17. Būrelis plėtoja ūkinę ‒ komercinę veiklą, sudaro sutartis su prekybos, žemės ūkio ar kitomis įmonėmis. Esant poreikiui samdo fizinius ar juridinius asmenis tikslinėms užduotims atlikti. Komerciniais pagrindais organizuoja medžiokles, sportines varžybas, seminarus ir kitokius komercinius renginius už kuriuos gautos pajamas panaudojamos Būrelio poreikiams tenkinti.
18. Įstatymu nustatyta tvarka įsigyja turtą, jį naudoja, valdo, juo disponuoja. Savarankiškai disponuoja medžioklės produkcija.
19. Laiku moka valstybės ir vietinius mokesčius.
20. Būrelio medžiokles plotuose, nustatyta tvarka, laikydamasis medžioklės taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, organizuoja medžiokles.
21. Puoselėja medžioklės kultūrą ir tausojančiosios medžioklės tradicijas, organizuoja Būrelio renginius, propaguojančius medžioklės tradicijas ir kultūrą, bendradarbiauja su kitais medžiotojų būreliais ir klubais, dalyvauja Medžiotojų ir žvejų draugijos renginiuose, varžybose.
22. Stebi gamtą ir aplinką, fiksuoja jos pokyčius ir esant būtinumui informuoja kompetentingas institucijas.
23. Padeda valstybės institucijomis tirti pažeidimus ir aktyviai dalyvauja jų organizuojamuose priemonėse aplinkos apsaugos srityje.
24. Nustato Būrelio narių skaičių. Už aktyvų dalyvavimą Būrelio organizuojamuose priemonėse, juos skatina. Būrelio nariams, nesilaikantiems medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei šių įstatų Būrelio valdybos nutarimu taiko drausminio poveikio priemones. Už šiurkščius medžioklės įstatymo bei medžioklės taisyklių pažeidimus inicijuoja kreipimąsi į valstybės institucijas, siūlydamas nusižengusiems Būrelio nariams atimti teisę medžioti.
25. Organizuoja (ypač žiemos metu) papildomą laukinės faunos šėrimą ir įgyvendina kitas biotechnines priemones.
26. Esant poreikiui, vietinės žiniasklaidos priemonėms ar internete, teikia informaciją apie Būrelio veiklą.
V. BŪRELIO LĖŠOS IR TURTAS

27. Būrelio nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kitas turtas bei lėšos.
28. Būrelio lėšas sudaro:
28.1. Būrelio narių tikslinės ir kitos įmokos – nario mokestis;
28.2. pajamos už sumedžiotus žvėris;
28.3. fizinių asmenų ir organizacijų dovanotos lėšos, 2 % pajamų mokestis, labdara;
28.4. gautos lėšos ir kitoks turtas iš ūkinės – komercinės veiklos, tarptautinių, visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, valstybės valdžios ir valdymo institucijų ar valstybinių organizacijų tikslinėms programoms ir projektams įgyvendinti;
28.5. palikimo, pagal testamentą, Būrelio naudai turtas;
28.6. kitos gautos lėšos.
29. Būrelio turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei veiklai vykdyti, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymu ir kitų teisės aktų.
30. Būrelio turtas inventorizuojamas, vedama buhalterinė apskaita.
31. Būrelis atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu.
32. Būrelis neatsako už savo narių turtines prievoles, o nariai neatsako už Būrelio prievoles.

VI. BŪRELIO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

33. Būrelio narių teisės:
33.1. dalyvauti Būrelio veikloje ir renginiuose, dalyvauti Būrelio visuotiniuose ir kituose organizuojamuose susirinkimuose ir turėti balso teisę, notariškai įgalioti kitą Būrelio narį balsuoti už jį ar atlikti kitus veiksmus;
33.2. nustatyta tvarka gauti informaciją apie Būrelio ūkinę – finansinę veiklą;
33.3. teikti pasiūlymus dėl Būrelio veiklos;
33.4. reikšti savo nuomonę dėl Būrelio valdymo ir veiklos tobulinimo;
33.5. dalyvauti Būrelio valdybos ir kitų organų rinkimuose ir būti į juos išrinktam;
33.6. išeiti ar pereiti į kitą medžiotojų būrelį, atsistatydinti iš renkamo Būrelio valdymo organo nesibaigus numatytam laikui, nutraukti narystę apie tai prieš mėnesį pranešus raštu Būrelio valdybai, nurodant priežastį. Išstojusiam iš Būrelio asmeniui stojamasis nario mokestis, nario mokesčiai ar kitais būdais Būrelio nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami;
33.7. turintiems didesnį kaip 45 % neįgalumą bei sulaukę 65 m. amžiaus prašyti sumažinti nario mokestį iki pusės mokėtinos sumos, o sulaukę 70 ir daugiau metų ‒ būti visiškai atleistam nuo mokesčio;
33.8. naudotis Būrelio turtu ir simbolika.

34. Būrelio narių pareigos:
34.1. laikytis šių įstatų, aktyviai dalyvauti Būrelio veikloje, vykdyti Būrelio valdymo organų pavedimus;
34.2. laikytis Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų teisės aktų, nepažeisti medžioklės ir saugaus elgesio jose taisyklių, netoleruoti jų pažeidėjų;
34.3. iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. sumokėti nustatytą nario mokestį, mokėti kitus tikslinius mokėjimus;
34.4. dalyvauti Būrelio narių visuotiniuose ar kituose organizuojamuose susirinkimuose;
34.5. laikytis medžioklės etikos ir tarpusavio bendravimo reikalavimų;
34.6. savo elgesiu ir veikla propaguoti Būrelio įvaizdį visuomenėję;
34.7. tausoti Būrelio turtą.

VII. NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BŪRELIO TVARKA

35. Paskatinimai ir nuobaudos būrelio nariams:
35.1. paskatinimus ir nuobaudas skiria Būrelio vadovas vadovaudamasis Būrelio valdybos sprendimu;
35.2. Už ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą būrelio labui taikomos moralinės ir materialinės skatinimo priemonės: padėka, dovana, Lentvario medžiotojų būrelio garbės medžiotojo vardo suteikimas.
35.3. Nuobaudos taikomos už Būrelio nario pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą:
35.3.1. įspėjimas;
35.3.2. draudimas medžioti tam tikram laiko tarpui, kurį nustato Būrelio valdyba.
35.3.3. Pašalinimas iš Būrelio narių:
35.3.4. pašalinimas iš Būrelio narių vykdomas už medžioklės įstatymo, medžioklės taisyklių, Būrelio įstatų pažeidimus, valdybos sprendimų nevykdymą, destruktyvią ir kitokią veiklą, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.
35.3.5. Materialinė atsakomybė atsiranda dėl pažeidimo, kuriuo Būrelio narys padaro žalą Būreliui netinkamai atlikdamas savo pareigas. Būrelio narys privalo atlyginti padarytą žalą.
36. Būrelio nariu gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus asmuo prieš tai atlikęs 3 (trejų) metų bandomąjį laikotarpį, rekomenduotas trimis Būrelio nariais bei teigiamai įvertas jo darbas Būrelyje. Nesant nurodytų sąlygų toks asmuo laikomas kandidatu į Būrelio narius. Kandidato į Būrelio narius prašymą nagrinėja Būrelio valdyba, privalomai jam dalyvaujant.
37. Kandidatams nesuteikiama balsavimo teisė.
38. Medžiotojo priėmimą į Būrelį sprendžia Būrelio visuotinis susirinkimas.
39. Būrelio nariais ar kandidatais negali tapti asmenys, arba jų veikla Būrelyje sustabdoma, jei jiems yra neišnykęs ar nepanaikintas teistumas, taip pat asmenys, kurie administracine tvarka buvo bausti už medžioklę ar mėgėjišką žūklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą ir nuo tos dienos nėra praėjęs vienerių metų laikotarpis.
40. Būrelio nariai, kandidatai, kurių veikla Būrelyje sustabdyta, gali dalyvauti tik ūkinėje veikloje.
41. Valdyba, gavusi prašymą dėl priėmimo į Būrelį, prašymą apsvarsto ir ne vėliau kaip per 90 dienų priima vieną iš šių sprendimų:
41.1. prašymą tenkinti ir teikti jį svarstyti visuotinam susirinkimui;
41.2. įpareigoti per nustatytą laiką pateikti papildomą informaciją;
41.3. prašymo netenkinti.
42. Teigiamas sprendimas dėl fizinio asmens priėmimo įsigalioja tik šiam asmeniui, sprendime nustatytu laiku, sumokėjus stojamąjį mokestį.
43. Nariai turi teisę išstoti iš Būrelio, o Būrelis visuotino susirinkimo nutarimu turi teisę pašalinti narius.
44. Būrelio narys gali išstoti iš Būrelio apie tai raštu pranešęs Būrelio valdybai 33.6 p. nustatytu terminu.
45. Nariai iš Būrelio gali būti pašalinti:
45.1. bet kokiu būdu netekę teisės medžioti;
45.2. praėjus 3 mėnesiams nuo 34.3. p. nurodytos datos ir be pateisinamos priežasties nesumokėję nustatyto nario mokesčio;
45.3. praradus Būrelio narių pasitikėjimą kai buvo pažeisti medžioklės įstatymo ar taisyklių reikalavimai, nesilaikoma medžioklės ir tarpusavio bendravimo etikos, pažeisti kitų medžiotojų interesai ir teisėti lūkesčiai, šių įstatų bendrosios nuostatos, diskredituojama Būrelio veikla, medžioklės tikslai ir principai;
45.4. Būrelį likvidavus;
45.5. mirus fiziniam asmeniui.
46. Būrelio nariams, nevykdantiems šių įstatų reikalavimų, nesilaikantiems vidaus tvarkos taisyklių, valdybos ir visuotinio susirinkimo sprendimų, pažeidusiems įstatymus ar kitus teisės aktus, medžiotojo ir žvejo etikos, taip pat už diskredituojančią veiklą, taikomos šios drausminio poveikio priemonės:
46.1. įspėjimas;
46.2. dalyvavimo medžioklėse apribojimas valdybos nustatytam laikotarpiui;
46.3. veiklos Būrelyje sustabdymas valdybos nustatytam laikotarpiui;
46.4. pašalinimas iš Būrelio.
47. Sprendimą dėl pašalinimo iš Būrelio priima visuotinis Būrelio narių susirinkimas, kurio metu už pašalinimą balsuoja 50% +1, narių dalyvaujančių susirinkime, nurodant pašalinimo priežastis.

VIII. BŪRELIO VEIKLOS VALDYMAS

48. Būrelio veiklos valdymas vykdomas visuomeniniais pagrindais.
49. Būrelio valdymo organai yra: Būrelio visuotinis narių susirinkimas, vadovas, valdyba.
50. Būrelio visuotinis narių susirinkimas:
50.1. yra aukščiausias Būrelio valdymo organas;
50.2. tvirtina ir keičia Būrelio įstatus;
50.3. renką ir atšaukia Būrelio vadovą;
50.4. renką ir atšaukia Būrelio valdybą ir jos narius;
50.5. renką ir atšaukia Būrelio garbės pirmininką;
50.6. svarsto ir tvirtina Būrelio metinę finansinę ataskaitą;
50.7. svarsto ir tvirtina Būrelio vidaus tvarkos taisykles;
50.8. svarsto ir tvirtina Būrelio metinį veiklos planą;
50.9. nustato stojamojo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką. Būrelio narių atitinkančių 33.7. punkte nurodytus reikalavimus prašymu, svarsto, nustato arba atleidžia nuo nario mokesčio;
50.10. visuotinis narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per kalendorinius metus. Apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką ir vietą prieš 14 dienų Būrelio vadovas informuoja telefonu, registruotu laišku, SMS žinute visus Būrelio narius. Neeilinis susirinkimas – šaukiamas jei to reikalauja 15 ar daugiau Būrelio narių, Revizijos ir kontrolės komisija ar Valdyba. Apie susirinkimo datą, laiką ir vietą pranešama ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų;
50.11. gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 50% +1 Būrelio narių;
50.12. jeigu nėra kvorumo vieno mėnesio laikotarpyje šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai kiek susirinkime dalyvavo Būrelio narių. Pakartotinio susirinkimo data, laikas ir vieta skelbiama dėl kvorumo neįvykusio susirinkimo metu;
50.13. Būrelio narys turi vieną sprendžiamojo balso teisę;
50.14. Balsavimas gali būti viešas arba slaptas;
50.15. Sprendimas priimamas, kai už jį balsuoja Būrelio narių dauguma.

51. Būrelio vadovas:
51.1. Būrelio vadovas renkamas trijų metų laikotarpiui, kadencijų kiekis neribojamas;
51.2. Būrelio vadovas yra atskaitingas Būrelio visuotinam susirinkimui;
51.3. vykdo Būrelio visuotino susirinkimo pavedimus ir sprendimus;
51.4. atstovauja Būrelį teismuose, savivaldybės ir kitose viešojo administravimo institucijose, medžiotojų ir žvejų draugijos padaliniuose, visuomeninėse organizacijose;
51.5. sprendimai ūkinės ‒ finansinės veiklos ir kitais, turinčiais teisines pasekmes klausimais, įgyvendinami jo potvarkiais;
51.6. veda ir tvarko Būrelio raštvedybą;
51.7. šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Būrelio veiklą ir medžiokles;
51.8. organizuoja ir vykdo laukinės faunos apskaitą ir teikia ataskaitas kompetentingoms institucijoms;
51.9. kontroliuoja buhalterinių ataskaitų teikimą valstybės institucijoms.
51.10. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos CK 2.82 str. numatytas funkcijas, taip pat Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo numatytas asociacijos vykdomojo organo funkcijas, išskyrus tas, kurios šių Įstatų priskiriamos Būrelio valdybos ir iždininko kompetencijai.

52. Būrelio valdyba:
52.1. valdybą sudaro: valdybos pirmininkas ir valdybos nariai;
52.2. Būrelio valdyba renkama dviems metams, kuri vadovauja ir organizuoja veiklą laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų;
52.3. posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma, viešu arba slaptu balsavimu;
52.4. posėdžiai yra atviri, juose gali dalyvauti Revizijos ir kontrolės komisijos nariai ir kiti norintys dalyvauti Būrelio nariai;
52.5. esant poreikiui Valdyba gali tikslinti arba koreguoti pajamų – išlaidų sąmatą priimtą visuotiniame susirinkime;
52.6. rengia ir teikia visuotiniam susirinkimui metinę Būrelio veiklos ataskaitą;
52.7. Valdybos nariai organizuoja viešos informacijos paskelbimą ir savanoriškus darbus;
52.8. nustato Būrelio organizacinės ir finansinės veiklos kryptis, rengia metinį veiklos planą ir teikia tvirtinti visuotiniam susirinkimui;
52.9. vykdo visuotinio susirinkimo pavedimus;
52.10. ruošia siūlymus visuotiniam Būrelio narių susirinkimui dėl Būrelio narių priėmimo ir pašalinimo;
52.11. svarsto priėmimo į Būrelio narius ir išstojimo klausimus;
52.12. skiria ir atleidžia Būrelio finansininką.

53. Revizijos ir kontrolės komisija:
53.1. komisija ir jos pirmininkas renkami trijų metų laikotarpiui;
53.2. komisiją sudaro 3-5 Būrelio nariai;
53.3. komisija atskaitinga Būrelio visuotiniam susirinkimui;
53.4. ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrina Būrelio ūkinę bei finansinę veiklą, drausmės šioje veikloje laikymąsi, apskaitą bei atskaitomybę;
53.5. esant būtinumui, organizuoja netikėtus tikslinius ūkinės veiklos patikrinimus;
53.6. turi teisę reikalauti sušaukti Būrelio visuotinį narių susirinkimą;
53.7. komisijos nariai negali būti Būrelio renkamų organų nariais.

IX. ĮSTATŲ PAKEITIMŲ IR PAPILDYMO TVARKA

54. Kai, priėmus naujus įstatymus, Būrelio įstatai nebeatitinka šių įstatymų reikalavimų, Būrelis privalo savo įstatus suderinti su priimtais įstatymais ir juos patvirtinti nauja redakcija artimiausiame visuotiniame susirinkime. Kol Būrelio įstatai nesuderinti su naujai priimtais įstatymais, Būrelis vadovaujasi įstatymu, o ne įstatais.
55. Būrelio įstatai gali būti papildomi tik visuotino susirinkimo nutarimu, prieš tai pakeitimus apsvarsčius Būrelio valdyboje.
56. Būrelio įstatai laikomi pakeistais, juos įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka.

X. BŪRELIO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

57. Būrelis yra nedalomas, likviduojamas tik visuotino susirinkimo metu priimant sprendimus balsų dauguma laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.
58. Būrelis likviduojamas tik teismui priimant sprendimą dėl likvidavimo.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Trakų skyriaus Lentvario medžiotojų būrelio įstatai surašyti trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos
Trakų skyriaus

Lentvario medžiotojų būrelio vadovas

________________________ _________
(vardas pavardė) (parašas)

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos

Trakų skyriaus
Lentvario medžiotojų būrelio valdybos nariai :

________________________ _________
(vardas pavardė) (parašas)

________________________ _________
(vardas pavardė) (parašas)

________________________ _________
(vardas pavardė) (parašas)

________________________ _________
(vardas pavardė) (parašas)

________________________ _________
(vardas pavardė) (parašas)

________________________ _________
(vardas pavardė) (parašas)

Comments are closed.